Algemene voorwaarden Just Legal

Just Legal maakt bij haar dienstverlening gebruik van de volgende Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 20 mei 2019

Wie zijn wij?

Just Legal is een handelsnaam van Cornelis IV Beheer BV. Wij zijn gevestigd aan de Seinhuiswachter 2 in Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34201413. Ons BTW-nummer is NL8131.92.900.B.01. In deze voorwaarden schrijven we over ‘u’ als opdrachtgever. Met ‘ons’ bedoelen we Just Legal als opdrachtnemer. Met ‘overeenkomst’ bedoelen we de met u afgesloten overeenkomst van opdracht.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met u, tenzij wij met u andere afspraken hebben gemaakt. Wij mogen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. De voor u geldende voorwaarden zijn de voorwaarden die van toepassing waren op het moment dat wij uw opdracht aannamen

Alle overeenkomsten worden met uitsluiting van de artikelen 7:403 lid 2, 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek door ons aanvaard en uitgevoerd.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Wat u van ons kunt verwachten?

Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. U mag van ons verwachten dat wij u zo goed mogelijk juridisch adviseren.   Wij kunnen (een deel van) de werkzaamheden door anderen laten uitvoeren. Onze voorwaarden zijn ook daarop van toepassing.  

Wat verwachten wij van u?

U geeft ons alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. U informeert ons tijdig over wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

U zorgt er voor dat alle middelen, voorzieningen en faciliteiten, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en te allen tijde aan ons ter beschikking staan en naar behoren functioneren.

U staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens u aan ons verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen.

De door ons verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, cursusmateriaal, modellen, brieven enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door u. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons mogen ze niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of aan derden worden verstrekt.

Contractsduur en uitvoeringstermijn

De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient u ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Wijziging van de overeenkomst

Het kan blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen. Ook kan tijdens de uitvoering blijken dat de overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk en de daadwerkelijk te verrichten hoeveelheid werk niet met elkaar overeenkomen. In deze gevallen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien de afgesproken uitvoeringstermijn verandert of indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben. Deze wijzigingen of aanvullingen geven u geen recht op schadevergoeding. Meerkosten brengen wij in rekening. 

Tarieven en betaling 

Wij stellen het tarief vast voor de dienstverlening. Dat kan een vaste prijs zijn, een prijs per uur of een abonnement. We kunnen samen ook schriftelijk andere afspraken maken. Eventuele voorschotten die wij betaald hebben, bijvoorbeeld vertalingskosten of griffiekosten, betaalt u aan ons. Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Onze offerte is vrijblijvend en 14 dagen gelding. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aan een aanvaarding die afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod zijn wij niet gebonden. Wij mogen een opdracht weigeren. U hoeft dan niet te betalen. Heeft u al betaald? Dan ontvangt u uw geld terug.

Bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst mogen wij de afgesproken prijs aanpassen. Ook mogen wij eventuele prijsstijgingen door berekenen, indien tussen het sluiten van de overeenkomst en het leveren van de dienst de kosten voor bijvoorbeeld lonen zijn gestegen. 

Wij mogen een voorschot vragen voor onze werkzaamheden aan u. Zolang u die niet betaalt, beginnen we niet aan de werkzaamheden. Het voorschot wordt verrekend met de factuur. Indien wij met u een bepaalde urenomvang per maand hebben afgesproken voor de werkzaamheden, dan wordt 50 procent van de afgesproken uren vooraf gefactureerd. De overige 50 procent, eventuele extra uren, reiskosten en andere vergoedingen worden achteraf gefactureerd.

Wij rekenen alle vergoedingen periodiek met u af. U betaalt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Betaalt u niet of niet op tijd? Dan bent u zonder ingebrekestelling in verzuim. U moet dan over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente betalen, vanaf de vervaldag totdat u alles heeft betaald. Ook betaalt u ons voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die wij moeten maken. Die bedragen 15 procent van het openstaande bedrag en tenminste 75 euro.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van u zijn onze vorderingen op u onmiddellijk opeisbaar. Wij hebben het recht de door u gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien u een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij mogen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Bescherming van uw gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij houden ons bij de uitvoering van de overeenkomst aan ons privacy verklaring voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, wij gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en wij ons niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en bent u niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, die hierdoor is ontstaan. 

Wij mogen de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt.

Opzegging

Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen in de overeenkomst.

Indien u een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzegt, hebben wij recht op schadevergoeding ter hoogte van het resterende gedeelte van de afgesproken vergoeding. Ook blijft u gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ons, zullen wij in overleg met u zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan u toerekenbaar zijn. Eventuele uit de overdracht voortvloeiende extra kosten brengen wij volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening.   

Opschorting en ontbinding

Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent opschorting mogen wij  de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien u de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan ons heeft verstrekt dan wel indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen, voorzieningen en faciliteiten niet afdoende ter beschikking van ons staan. Als de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd mogen wij de uitvoering van een volgende fase opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten brengen wij volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening.    

Klachten

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Dan kunt u dit schriftelijk melden via [email protected] binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren. Een klacht schort de betalingsverplichting van u niet op.

Aansprakelijkheid

Het uitvoeren van de werkzaamheden kan misgaan. Dat kan voor ons tot aansprakelijkheid leiden. Onze aansprakelijkheid is dan beperkt tot het bedrag dat door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering of onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Plus het bedrag van ons eigen risico. Indien onze aansprakelijkheidsverzekering niet of onvoldoende uitkeert, dan is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat u aan ons heeft betaald op grond van de overeenkomst in de drie maanden voorafgaand aan het incident waarbij de schade ontstaan is.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade – zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, voor schade als gevolg van door ons ingeschakelde anderen en voor schade die is ontstaan doordat u ons gegevens niet heeft verstrekt, of doordat deze gegevens onjuist of onvolledig waren. Wij zijn wel aansprakelijk bij opzet of grove roekeloosheid.

Wij mogen aansprakelijkheidsbeperkingen van door ons ingeschakelde anderen tegenover u inroepen. Ook mogen wij uw schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe u alle medewerking zal verlenen.

Vrijwaringen

U vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door u verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien u aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software en dergelijke verstrekt, garandeert u dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

U vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot van schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de door ons uitgevoerde opdracht, indien en voor zover wij daarvoor krachtens het bepaalde onder het kopje aansprakelijkheid niet jegens u aansprakelijk zijn.

Niet-overname personeel

Gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan zult u op geen enkele manier medewerkers van ons of ondernemingen waarop wij ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep hebben gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor u laten werken, tenzij hierover overeenstemming is bereikt met ons.

Specifieke diensten

Helpdesk

Onze helpdesk gaat uit van fair use. Dat betekent dat u in beginsel onbeperkt vragen kunt stellen aan onze helpdesk. Echter, als u onredelijk veel gebruikt maakt van de helpdesk, dan behouden we het recht voor de overeenkomst met u eenzijdig aan te passen, tijdelijk op te schorten of te beëindigen. We zullen echter altijd, voordat wij een beslissing nemen, met u in gesprek gaan.

Geschillen

De rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  

Toepasselijk recht

Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.